Thành viên ban điều hành
Christof Ziegler, PT/EC

Christof Ziegler là thành viên hội đồng quản trị của Bosch Power Tools từ năm 2012 và chịu trách nhiệm Kiểm soát/Tài chính, Mua bán, Nhân lực, CNTT, và Quản lý Chuỗi Cung ứng.

Ông được tập đoàn Bosch tuyển dụng vào năm 1989. Trước khi đảm nhận vị trí hiện tại, ông là thành viên của ban điều hành của Hệ thống An ninh Bosch ở Grasbrunn từ năm 2002 đến năm 2012.

Những trách nhiệm trong Tập đoàn

Chịu trách nhiệm đối với hoạt động tài chính và quản trị

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật

© Robert Bosch GmbH