Chủ tịch hồi đồng quản trị
Henk Becker, PT/P

Henk Becker, PT/P
Henk Becker, PT/P

Henk Becker là chủ tịch hồi đồng quản trị của Robert Bosch Power Tools GmbH từ năm 2019 và chịu trách nhiệm về phát triển, sản xuất, số hóa, chất lượng, Phát tri Kinh doanh, IT, Liên lạc, Nhà vườn, Công nghệ đo và Các dụng cụ xoay.

Ông gia nhập Tập đoàn Bosch vào năm 1995 và, trước khi đảm nhiệm vị trí hiện tại, từ năm 2008 đến 2013 ông là giám đốc bộ phận phát triển hệ thống công suất dùng điện tử tại Reutlingen và, kể từ năm 2013 ông là thành viên hội đồng quản trị của Robert Bosch Power Tools GmbH.

Các chức năng trung tâm

'Chịu trách nhiệm về phát triển, sản xuất, số hóa, chất lượng, Phát tri Kinh doanh, IT, Liên lạc, Nhà vườn, Công nghệ đo và Các dụng cụ xoay.

Lên trên cùng trang

Dấu | Chính sách bảo mật

© Bosch Vietnam Co., Ltd. 2017, all rights reserved