Các chức năng đo

Luôn lắp thanh đo mức chính xác theo chiều dọc. Hướng dụng cụ đo thẳng hàng và được điều tiêu vào thanh đo mức sao cho hình chữ thập nằm ở trung tâm của thanh đo mức.

Đọc chiều cao trên thanh đo mức khi đường hình chữ thập ở giữa.

Chiều cao được đo trong hình: 1,195 m.

Căn giữa dụng cụ đo trên điểm mà bạn muốn đo khoảng cách.

Đọc chiều cao trên thanh đo mức khi đường hình chữ thập ở trên và dưới. Nhân độ chênh lệch giữa hai chiều cao với 100 để có được khoảng cách từ dụng cụ đo đến thanh đo mức.

Khoảng cách được đo trong hình:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.

Căn giữa dụng cụ đo trên điểm mà bạn muốn đo góc.

Hướng dụng cụ đo vào điểm A. Xoay vòng tròn ngang (10) với điểm không tới dấu đọc (9). Sau đó, hướng dụng cụ đo vào điểm B. Đọc góc tại dấu đọc (9).

GOL 20 D/GOL 26 D/GOL 32 D: góc được đo trong ví dụ: 45°.

GOL 20 G/GOL 26 G/GOL 32 G: góc được đo trong ví dụ: 45 gon.