Kiểm tra độ chính xác của dụng cụ đo

Kiểm tra độ chính xác cân bằng và hiển thị của dụng cụ đo trước khi bắt đầu công việc và sau khi vận chuyển dụng cụ đo trong một thời gian dài.

Căn chỉnh dụng cụ đo bằng vít chân (12) sao bọt khí nằm ở tâm của ống thủy tròn (7).

Xoay kính ngắm 180°. Nếu bọt khí không còn ở trung tâm của ống thủy tròn (7), phải điều chỉnh lại ống thủy tròn.

Đưa bọt khí của ống thủy tròn (7) vào vị trí trung tâm giữa vị trí cuối của quá trình đo và trung tâm bằng cách xoay vít chân (12).

Dùng chìa khóa lục giác (17) xoay các vít điều chỉnh (11), đến khi bọt khí ở trung tâm ống thủy tròn.

Kiểm tra ống thủy tròn bằng cách xoay kính ngắm 180°. Lặp lại quá trình điều chỉnh nếu cần hoặc liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng Bosch.

Sau khi căn chỉnh và điều tiêu dụng cụ đo, hãy đo chiều cao tại một điểm tham chiếu. Sau đó, nhấn núm khóa (8) của bộ bù và nhả ra. Đo lại chiều cao tại điểm tham chiếu.

Nếu hai chiều cao không khớp chính xác, hãy nhờ dịch vụ khách hàng sửa chữa dụng cụ đo Bosch.

Để kiểm tra, bạn cần một khoảng cách đo dài 30 m. Lắp dụng cụ đo ở giữa và thanh đo mức AB tại cả h ai đầu cuối của khoảng cách đo.

Sau khi căn chỉnh và điều tiêu dụng cụ đo, hãy đọc chiều cao trên cả hai thanh đo mức. Tính toán độ chênh lệch d giữa chiều cao a1 tại thanh đo mức A và chiều cao b1 tại thanh đo mức B.

Ví dụ:
a1 = 1,937 m
b1 = 1,689  m
a1 – b1 = 1,937 m – 1,689 m = 0,248 m = d

Lắp dụng cụ đo trong khoảng cách 1 m tính từ thanh đo mức A. Sau khi căn chỉnh và điều tiêu dụng cụ đo, hãy đọc chiều cao a2 tại thanh đo mức A.

Trừ giá trị d đã tính toán trước đó từ chiều cao đo được a2 để nhận được giá trị định mức cho chiều cao b2 tại thanh đo mức B.

Đo chiều cao b2 tại thanh đo mức B. Nếu giá trị đo được sai lệch hơn 6 mm (GOL 20 D/G), 3 mm (GOL 26 D/G) hoặc 2 mm (GOL 32 D/G) hoặc 2 mm (GOL 32 D/G) so với giá trị đinh mức đã tính toán, thì phải điều chỉnh lại các hình chữ thập.

Ví dụ:
a2 = 1,724 m
d = 0,248 m
a2 – d = 1,724 m – 0,248 m = 1,476 m
GOL 20 D/G: Chiều cao b2 phải đạt 1,476 m ± 6 mm khi đo.
GOL 26 D/G: Chiều cao b2 phải đạt 1,476 m ± 3 mm khi đo.
GOL 32 D/G: Chiều cao b2 phải đạt 1,476 m ± 2 mm khi đo.

Hãy tháo nắm thị kính (4). Dùng trục điều chỉnh (18) xoay vít điều chỉnh (5) theo hoặc ngược chiều kim đồng hồ đến khi thực hiện phép đo tại thanh đo mức B ta đạt được giá trị định mức của chiều cao b2.

Lắp lại nắp thị kính (4).


Ví dụKhi đo b2 phải cài đặt giá trị 1,476 m.

Kiểm tra lại hình chữ thập. Lặp lại quá trình điều chỉnh nếu cần hoặc liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng Bosch.