Bắt Đầu Vận Hành

Bật Mở và Tắt

Để bật dụng cụ điện bạn hãy đặt công tắc bật/tắt (13) thành I.

Để tắt dụng cụ điện hãy đặt công tắc bật/tắt (13) thành 0.